Výrobcovia

Prístroje, reagencie a kity pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Identifikačné sety pre forenznú biológiu
HPLC / UHPLC / UPLC systémy • Hmotnostné spektrometre • Purifikačné systémy • Kolóny, reagencie a aplikačné kity • Ovládacie softvéry
Svetelné mikroskopy • stereo-mikroskopy • mikroskopické systémy pre výskum, zdravotníctvo, kontrolu kvality a priemysel
Rozpúšťadlá a reagencie • Fluka® • Hydranal® • Chromasolv® • Riedel-de Haën® • Burdick & Jackson®
Chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre laboratóriá • Life Science reagencie • Analytika a chromatografia • Filtrácia a zahusťovanie • Produkty pre vedu a výskum
Trepačky, inkubátory a PCR boxy • Magnetické miešadlá • Centrifúgy • Termobloky • UV dekontaminátory • Vodné kúpele • Vortexy
abb
FTIR spektrometre
Advantec MFS
Membránové a striekačkové filtre • Blotovacie membrány • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Extrakčné patróny
Aurora Biomed Inc.
Automatizované stanice: NAP-PCR, NGLP, SPE, LLE • Elementárna analýza: AAS, AFS • Mikrovlnné rozklady • Spektrofotometre UV/VIS
BANDELIN
Ultrazvukové kúpele a homogenizátory
BioReagencie • ELISA kity • Syntéza génov a peptidov
Trepačky, inkubátory a PCR boxy • Magnetické miešadlá • Centrifúgy • Termobloky • UV dekontaminátory • Vodné kúpele • Vortexy
Chemikálie • Reagencie • Produkty pre Life Science • Výroba na mieru podľa požiadavky zákazníka
Sterilizátory • Inkubátory
Nerezové vybavenie laboratória (lyžičky, špachtle, misky, pinzety, kahany, iné)
Pipety • Plastový a sklenený laboratórny spotrebný materiál
Ultrazvukové kúpele • Homogenizátory
Autoklávy
Úpravne vody pre laboratórny výskum a pre klinické analyzátory • Úpravne vody s centrálnou distribúciou
Diagnostické testy a súpravy • Diagnostické a zdravotnícke pomôcky • Laboratórne prístroje
Mrazničky • Centrifúgy • Trepačky • Termobloky • Pipety • Pipetové špičky • Skúmavky
Laminárne boxy, biohazard boxy tr. II • Kombinované PCR / laminárne boxy • Izolačné stanice pre zvieratá  • CO2 inkubátory
Striekačkové a membránové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy •  Extrakčné patróny
Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické a dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Pipetovacie stanice
pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Prenosné fotometre • Procesné merače
Prenosná a stolná elektrochémia (pH/ORP/EC/ISE/TDS/DO) • Titrátory • Fotometre • Fotometrické reagencie • Refraktometre • Turbidimetre
Magnetické miešadlá • Vortexy • Rotačné odparky
Centrifúgy
Rozpúšťadlá a reagencie • Fluka® • Hydranal® • Chromasolv® • Riedel-de Haën® • Burdick & Jackson®
Jednokanálové a viackanálové pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Serologické pipety
Medicínske a veterinárne autoklávy
homogenizátory • miešadlá • vortexy• vákuové odparky
Jasco
UV – VIS / NIR spektrofotometre
Konduktometre • pH metre • Spektrofotometre
Laboratórny porcelán (misky, tĺčiky, kelímky, lodičky, kadičky, iné)
Priemyselné, technické a laboratórne sklo značky SIMAX • Odmerné sklo •  Filtrácia • Výrobky so zábrusom • Sklo pre mikrobiológiu • Exikátory
Laboratórne váhy • Analytické váhy • Analyzátory vlhkosti
Spotrebný materiál pre Life Sciences, kultivačné fľaše, platničky, stripy, Petriho misky, špičky, mikroskúmavky, centrifugačné skúmavky
Chromatografické kolóny a náplne do kolón
Polarimeter • UV lampy • Refraktometre • Termostaty • Hustomery
Lyofilizátory
Plastový spotrebný materiál a pomôcky
Prístroje pre histológiu
Profesionálne chladničky a mrazničky pre laboratória a zdravotníctvo
Major Science
Elektroforézy
Podložné a krycie sklíčka • Farbiace platne a kyvety • Boxy pre transport a uchovávanie mikroskopických preparátov • Počítacie komôrky pre hematológiu
Sušiarne • Inkubátory • Vodné kúpele • Klimatické komory
Chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre laboratóriá • Life Science reagencie • Analytika a chromatografia • Filtrácia a zahusťovanie • Produkty pre vedu a výskum
pH/EC/ISE/TDS/DO-metre • Jedno a viackanálové merače • Pufre a roztoky • Elektródy a sondy • Titrátory • UV/VIS spektrofotometre
Miele logo
Laboratórne umývačky skla
Filtračný papier kvalitatívny a kvantitatívny • Sklovláknité a kremenné filtre • Extrakčné patróny • Striekačkové a membránové filtre
Germicídne žiariče
Laboratórne a analytické váhy •  Centrifúgy • Trepačky • Inkubované trepačky • Vortexy • Termobloky, Magnetické miešadlá
Spektrofotometre
Hlbokomraziace boxy • Boxy na pestovanie rastlín • CO2 inkubátory
Prístroje, reagencie a kity pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Identifikačné sety pre forenznú biológiu
Technológie pre analýzu stromov a dreva
Autoklávy
Plastové pomôcky do laboratória (špičky, skúmavky, striekačkové filtre, platničky, kultivačné fľaše a iné)
DNA sekvenovanie a fragmentačná analýza • Next-Generation sekvenovanie • Kurzy a semináre
Klimatické a rastové komory •  Hlbokomraziace boxy • Mrazničky
Laboratórne sušiarne a muflové pece • Priemyselné sušiarne a komorové pece
Ohrevné platne • Pipetovacie pištole • Termobloky • Vodné kúpele
Laboratórne a technické sklo (kadičky, skúmavky, reagenčné fľaše, pipety, odmerné valce, chladiče, iné)
Reagencie a kity pre Life Science výskum, bunkovú a molekulárnu biológiu
HPLC / UHPLC / UPLC systémy • Hmotnostné spektrometre • Purifikačné systémy • Kolóny, reagencie a aplikačné kity • Ovládacie softvéry
Inkubátory • Magnetické miešadlá • Vákuové odparky • Termobloky • Vodné kúpele • Vortexy
Opaľovacie pištole • Plynové kahany
pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Titrátory • Prenosné fotometre • Procesné merače
Svetelné mikroskopy • stereo-mikroskopy • mikroskopické systémy pre výskum, zdravotníctvo, kontrolu kvality a priemysel