Technický servis

Servisná a aplikačná podpora laboratórnych prístrojov má v spoločnosti Lambda Life a.s. významné miesto. Servisné oddelenie našej spoločnosti poskytuje záručný a pozáručný servis na nami dodávané prístroje a po konzultácii so zákazníkom aj na prístroje iných dodávateľov.

Pracovníci servisného oddelenia sú pravidelne školení u výrobcov v súlade s prijatým systémom manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Naši servisní technici ale aj iní pracovníci spoločnosti poskytujú k dodávaným prístrojom tiež aplikačnú podporu. Dôraz kladieme aj na preventívny servis, ktorý eliminuje pravdepodobnosť náhodnej poruchy a neočakávané vyradenie prístroja z prevádzky. Preventívne údržby a prehliadky vykonávame v dohodnutých intervaloch podľa potreby zákazníka.

Technický servis laboratórnych prístrojov

Služby servisného oddelenia

  • Technické poradenstvo;
  • Aplikačná podpora;
  • Diagnostika, opravy hardvérových komponentov prístrojov, riešenia softvérových a komunikačných problémov;
  • Preventívne údržby, prehliadky, validácie, akreditované a neakreditoavané kalibrácie; kvalifikácie IQ, OQ, PQ;
  • Poradenstvo, a konzultačné služby;
  • Demontáže a reinštalácie zariadení;
  • Školenia zákazníkov;
  • Metrologické služby.

Poruchy prístrojov vo vašom laboratóriu môžete nahlásiť cez on-line formulár.

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.