Burdick and Jackson od Honeywell

Model: Izolačné kity
Kat.číslo: ABCDEF
Výrobca: Honeywell
Laboratórna technika Analytik Jena

Špecifikácia na stránke výrobcu
 

Popis produktu

Burdick&Jackson™ – špičkové bezvodé vysokočisté rozpúšťadielá a činidlá BioSyn pre syntézu DNA, RNA a peptidov od Honeywell.

B&J spĺňa extrémne prísne požiadavky na čistotu pri aplikáciach ako kvapalinová a plynová chromatografa (LC-MS, UHPLC, Headspace,  GC), spektrofotometria, analýza rezíduí pesticídov, organická syntéza a kombinatorická chémie s vysokou GC kvalitou, minimálnou UV kontamináciou, nízkym obsahom vody a vynikajúcou zhodnosťou jednotlivých šarží.

B&J GC ponúka široký výber rozpúšťadiel pre analýzy životného prostredia ako sú aplikácie kapilárnej plynovej chromatografie – stopové analýzy na úrovni alebo pod úrovňou ppb. Ideálne pre EPA protokoly.

  • Bezvodé rozpúšťadlá majú obsah vody v rozmedzí od <10 ppm až <50 ppm, nízky obsah reziduí, výhodné a efektívne balenia, ktorý zaručujú kvalitu produktov  a sú určené pre aplikácie citlivé na vlhkosť vrátane organickej syntézy, organokovovej a kombinatorickej  chémie.
  • BioSyn rozpúšťadlá majú ultra-nízky obsah vody, nízky obsah amínov, nízky obsah častíc, vysokú čistotu rozpúšťadiel a činidiel a sú preto vhodné pre syntézu oligonukleotidov a peptidov.
  • BioSyn Purified Plus rozpúšťadlá pre laboratórne procesy bez variácií medzi jednotlivými šaržami a nízkym rizikom kontaminácie rozpúšťadiel.