Referencie

Biomedicínske centrum SAV

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, MV SR

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Neuroimunologický ústav SAV

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Prešovská univerzita v Prešove

Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Parazitologický ústav SAV

Virologický ústav SAV

Biotika a.s.

Zoologický ústav SAV

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Evonik Fermas, s.r.o.

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Laboratórium

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.