Všeobecné obchodné podmienky

Na základe všeobecných obchodných podmienok spoločnosť Lambda Life a.s. dodáva tovary alebo služby ako predávajúci a kupujúci odoberie tovary alebo služby a to podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke alebo zmluve. Všeobecné obchodné podmienky nezahŕňajú široké spektrum možných obchodných zmlúv a zvyklostí, ktoré s Vami v prípade potreby radi dohodneme.

Záväzky kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje, že dodané substancie (produkty) nezneužije na prípravu psychotropných látok ani na iné ilegálne účely, a že tieto substancie nebudú určené na priame použitie v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, potravinárstva a kozmetiky.
Kupujúci sa zaväzuje dodať spoločnosti Lambda Life a.s. „Prehlásenie o konečnom použití“, v prípade objedania substancie (produktu), ktorej dovoz na Slovensko je podľa legislatívy SR alebo Európskej únie nejakým spôsobom obmedzený, alebo monitorovaný.