Všeobecné obchodné podmienky

Na základe všeobecných obchodných podmienok spoločnosť Lambda Life a.s. dodáva tovary alebo služby ako predávajúci a kupujúci odoberie tovary alebo služby a to podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke alebo zmluve. Všeobecné obchodné podmienky nezahŕňajú široké spektrum možných obchodných zmlúv a zvyklostí, ktoré s Vami v prípade potreby radi dohodneme.

  • Zákazky sú spracovávané a vybavované podľa interných smerníc spoločnosti Lambda Life a.s., ktoré podliehajú certifikovanému systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.
  • Dodacie lehoty jednotlivých produktov Vám poskytneme na vyžiadanie. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim alebo dňom, keď predávajúci prijme zálohovú platbu vzťahujúcu sa k zákazke, ak je tak dohodnuté.
  • Ceny tovarov uvedené v katalógu sú nezáväzné. Aktuálne platné ceny Vám potvrdíme v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve. K cenám tovarov môžu byť pripočítané a fakturované manipulačné a dopravné poplatky. Informáciu o manipulačných a dopravných poplatkoch získa kupujúci ako súčasť cenovej ponuky.
  • Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  • Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho pripísaním celej fakturovanej sumy vzťahujúcej sa k zákazke na účet predávajúceho
  • Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním a prevzatím tovaru.
  • Nebezpečenstvo za poškodenie tovaru pri doprave prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo dopravcovi. Dopravné poistenie tovaru nie je obsiahnuté v cene tovaru.
  • Špecifikácia produktu je jednoznačne určená jeho katalógovým číslom a balením. Pred záväzným objednaním sa preto v katalógu alebo na internete uistite, že vybrané kat. číslo produktu zodpovedá Vašim požiadavkám.
  • Spoločnosť Lambda Life a.s. zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis. Pre potreby servisného zásahu volajte servisný dispečing na telefóne 0902 938 801 alebo píšte na servis@lambda.sk.
  • Záručná doba na tovar je upravená podľa ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 3 mesiace, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

Záväzky kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje, že dodané substancie (produkty) nezneužije na prípravu psychotropných látok ani na iné ilegálne účely, a že tieto substancie nebudú určené na priame použitie v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, potravinárstva a kozmetiky.
Kupujúci sa zaväzuje dodať spoločnosti Lambda Life a.s. „Prehlásenie o konečnom použití“, v prípade objedania substancie (produktu), ktorej dovoz na Slovensko je podľa legislatívy SR alebo Európskej únie nejakým spôsobom obmedzený, alebo monitorovaný.