Projekt LISPER

Lambda Life a.s. je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.
Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri: Lambda Life a.s., Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s r.o., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, IPESOFT spol. s r.o., MABPRO, a. s., Martinské bioptické centrum, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline. Kód: ITMS2014+: 313011V446

Postery Študentskej vedeckej činnosti:

Optimalizácia izolácie exozozomálnej miRNA z ľudskej plazmy (2 MB)
Optimalizácia metódy pre izoláciu extracelulárnych vezikúl z plazmy (4 MB)

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.