Projekt LISPER

Lambda Life a.s. je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri: Lambda Life a.s., Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s r.o., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, IPESOFT spol. s r.o., MABPRO, a. s., Martinské bioptické centrum, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline. Kód: ITMS2014+: 313011V446

Postery Študentskej vedeckej činnosti:

Optimalizácia izolácie exozozomálnej miRNA z ľudskej plazmy (2 MB)

Optimalizácia metódy pre izoláciu extracelulárnych vezikúl z plazmy (4 MB)