Zoznam partnerov

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

Promega Waters Sigma
Anylytik Jena Major Science Merck
Elga Veolia Esco Hanna
Hettich Honeywell Kern
ABB
FTIR spektrometre
Advantec
Membránové filtre • Blotovacie membrány • Striekačkové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny
Agilent
GC a LC kolóny • príslušenstvo ku kolónam • linery • konektory • septá • ferulky • striekačky • štandardy • systémy na predprípravu vzoriek (SPE, SPME, filtrácia, QuEChERS)
Analytik Jena
PCR a RT PCR Termocykléry • Elektroforézy • Blotovacie zariadenia • BioImaging • PCR Boxy • Spektrofotometre • Hybridizačné pece • Homogenizátory • Termobloky • Inkubátory • Trepačky
Aurora
Automatizované stanice: NAP-PCR, NGLP, SPE, LLE • Elementárna analýza: AAS, AFS • Mikrovlnné rozklady • Spektrofotometre UV/VIS
Bandelin
Ultrazvukové kúpele a homogenizátory
Biometra
Termocykléry • Real-Time PCR cykléry • Blotovacie systémy • Elektroforetické systémy a zdroje • Fotodokumentačné zariadenia• Sušičky gélov • Termobloky • Transiluminátory
Biosan
Laboratórne trepačky, inkubátory • Magnetické miešadlá • Mini centrifúgy, stolné centrifúgy • PCR boxy • Termobloky vrátane chladiacich • UV dekontaminátory • Vodné kúpele • Vortexy
BMT
Sterilizátory • Inkubátory
Bochem
Nerezové vybavenie laboratória (lyžičky, špachtle, misky, pinzety, kahany, iné)
Brand
Pipety
Branson
Ultrazvukové kúpele • Homogenizátory
CertoClav
Autoklávy
Conviron
Klimatické a rastové komory
Veolia
Úpravne vôd pre laboratórny výskum a aplikácie • Zariadenia na úpravu vody s centrálnou distribúciou • Úpravne vôd pre klinické analyzátory
Elisabeth
Diagnostické testy a súpravy • Diagnostické a zdravotnícke pomôcky • Laboratórne prístroje
Enbio
Autoklávy
Eppendorf
Mrazničky • Centrifúgy • Trepačky • Termobloky • Pipety
Esco
Laminárne boxy, biohazard boxy tr. II • Kombinované PCR / laminárne boxy • Izolačné stanice pre zvieratá
Frisenette
Striekačkové filtre • Membránové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny
Gilson
Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Pipetovacie stanice
Hach
pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Prenosné fotometre • Procesné merače
Hanna
Prenosná a stolná elektrochémia (pH/ORP/EC/ISE/TDS/DO) • Príslušenstvo k elektrochémii • Titrátory • Fotometre • Fotometrické reagencie • Refraktometre • Turbidimetre
Heal Force
CO2 inkubátory
Heidolph
Magnetické miešadlá • Vortexy • Rotačné odparky
Hettich
Centrifúgy
Honeywell
Rozpúšťadlá, reagencie a anorganické chemikálie • Fluka® • Hydranal® • Chromasolv® • Riedel-de Haën® • Burdick & Jackson ®
HTL LAB
Jednokanálové a viackanálové pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Serologické pipety
IKA
homogenizátory • miešadlá • vortexy• vákuové odparky
Interscience
homogenizátory • sterilné vaky • peristaltické pumpy na médiá • manuálne počítačky kolónií
Jenway
Konduktometre • pH metre • Spektrofotometre
JIPO
Laboratórny porcelán (misky, tĺčiky, kelímky, lodičky, kadičky, iné)
Kavalier
Priemyselné, technické a laboratórne sklo značky SIMAX • Odmerné sklo • Fľaše • Lieviky • Filtrácia • Výrobky so zábrusom • Sklo pre mikrobiológiu • Exikátory
Kern
Laboratórne váhy • Analytické váhy
Kisker Kruss
Mikroskopy • Refraktometre • Polarimetre
Labogene
Lyofilizátory
Lamaplast
Plastový spotrebný materiál a pomôcky
Leica
Mikroskopy • Prístroje pre histológiu
Major Science
Elektroforetické aparatúry • Elektroforetické zdroje • Fotodokumentačné systémy • Sušičky gélov • Termobloky • UV transiluminátory
MarienFeld
Podložné a krycie sklíčka • Farbiace platne a kyvety • Boxy pre transport a uchovávanie mikroskopických preparátov • Počítacie komôrky pre hematológiu
Memmert
Sušiarne • Inkubátory • Vodné kúpele • Klimatické komory
Merck
Striekačkové filtre • Membránové filtre • Filtračné systémy • Sterilné filtračné jednotky • Membránové pumpy • Ultrafiltrácia a zahusťovanie vzoriek • Zariadenia na úpravu vody • Life Science produkty
Mettler
pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Jedno- a viackanálové merače na použitie v laboratóriách aj v teréne • Pufre a roztoky • Elektródy a sondy • Titrátory • UV/VIS spektrofotometre
Minipcr
mini PCR systém • mini elektroforéza s transluminátorom • mikropipety
Munktell
Filtračný papier kvalitatívny • Filtračný papier kvantitatívny • Sklovláknité a kremenné filtre • Extrakčné patróny • Striekačkové filtre • Membránové filtre
Nexa
Germicídne žiariče
Ohaus
Laboratórne váhy • Analytické váhy
Panasonic
Hlbokomraziace boxy • Boxy na pestovanie rastlín • CO2 inkubátory
PG instruments
Spektrofotometre
Promega
Zariadenia pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Reagencie pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Identifikačné sety pre forenznú biológiu
Rinntech
Technológie pre analýzu stromov a dreva
Sanoclav
Autoklávy
Sarstedt
Scie-plas
Elektroforetické aparatúry
Selecta
Ultrazvukové kúpele • Minicentrifúgy • Inkubátory
Seqme
DNA sekvenovanie a fragmentačná analýza • Next-Generation sekvenovanie • Kurzy a semináre
Sigma
Chémia (syntézy, iónové kvapaliny, izotopy, rozpúšťadlá) • Analytika/Chromatografia • Life Science reagencie • SAFC chemikálie • Produkty pre vedu a výskum
Snijders
Klimatické a rastové komory
Stuart
Ohrevné platne • Pipetovacie pištole • Termobloky • Vodné kúpele
TA Instruments
Kompletné riešenia pre termálnu analýzu • DSC, TGA, ITC
Thermo
Laboratórne a technické sklo (Kadičky, skúmavky, reagenčné fľaše, pipety, byrety, lieviky, kryštalizačné misky, odmerné valce, chladiče, iné)
Thermo
Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Dávkovače • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam
Thermo fisher
Zariadenia a produkty pre molekulárnu a bunkovú biológiu
Tuttnauer
Autoklávy
Waters
Kvapalinová chromatografia (HPLC, UPLC) • Hmotnostná spektrometria (MS) • Software pre LC, MS a LabInfo • Kolóny, SPE, vialky, filtre, kapiláry
WITEG
Inkubátory • Magnetické miešadlá • Vákuové odparky • Termobloky • Vodné kúpele • Vortexy
WLD-TEC
Opaľovacie pištole • Plynové kahany
WTWpH/EC/ISE/TDS/DO metre • Titrátory • Prenosné fotometre • Procesné merače
Zeiss
Mikroskopy